Tác động môi trường của khí Oxi Nitơ

Oxit Nitơ (NOx) là một hợp chất hóa học kết hợp giữa Nitơ và oxy. Có 78% nitơ trong không khí chúng ta hít thở hàng ngày và chúng không kết hợp với oxy ở điều kiện bình thường nhưng khi ở nhiệt độ cao Nitơ kết hợp với oxy và tạo ra oxit nitơ (NOx). Nitơ oxit hình […]